Projekty

"WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU!"

PROJEKT pn WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU!, NUMER PROJEKTU: RPPK.07.01.00-18-0033/19
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 – 2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: VII Regionalny rynek pracy
Numer i nazwa Działania: 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
 

Więcej

"AUTOSTRADA DOŚWIADCZENIA ZAWODWEGO"

projekt „AUTOSTRADA DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO”, numer projektu POWR.01.02.01-18-0089/19
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Numer i nazwa Osi priorytetowej: I Osoby młode na rynku pracy
Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
Numer i nazwa Poddziałania: 1.2.1  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Okres realizacji projektu: 01.04.2020 r. – 31.03.2021 r.

Więcej